Rechtsgebieden

Sociale zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht omvat veel regelingen die meestal erg ingewikkeld zijn. Wij kunnen u helpen bij problemen rond uw uitkering, bijvoorbeeld als uw aanvraag wordt afgewezen, of als uw uitkering wordt beëindigd en/of wordt ingetrokken of verlaagd, of als de verstrekte uitkering van u wordt teruggevorderd.

U kunt bij ons terecht voor:

 • ZW
 • WIA/WAO
 • WW
 • Participatiewet
 • Maatregelen en boetes
 • Overige uitkeringen en voorzieningen
 • Bezwaar en beroep
Huurrecht

Bent u het niet eens met de beëindiging van uw huurovereenkomst door uw verhuurder? Vraagt u zich als verhuurder af of u de huurovereenkomst met een wanbetalende huurder kunt opzeggen? Zowel huurders als verhuurders van woon- en bedrijfsruimte kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij huurgeschillen. De wetgeving voor woon- en bedrijfsruimte wijken onderling sterk af. Harmankaya Advocatuur heeft de benodigde specifieke kennis in huis en houdt zich onder meer bezig met:

 • Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden
 • Onderhoudskwesties en gebreken, overlast, indeplaatsstelling en huurincasso
 • Ontruimingsprocedures
 • Ontbinding huurovereenkomsten
Bestuursrecht

De algemene regels van het bestuursrecht zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht, afgekort Awb. Deze wet bestaat pas sinds 1994, daarvóór bestonden er in Nederland géén algemene regels, alles was verschillend per beleidsterrein.

Naast de algemene wet zijn er specifieke wetten en zogeheten kaderwetten. Een kaderwet is een wet die voor een bepaald beleidsterrein “algemene” regels stelt. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is een voorbeeld van een kaderwet, de Wet op de Loonbelasting 1964 is een specifieke wet.

Centraal begrip in het Nederlandse bestuursrecht is het besluit. Een besluit is 1) een schriftelijke 2) beslissing 3) van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft (zie art. 1:3 Awb). Indien aan deze eisen is voldaan, is sprake van een besluit in de zin van de Awb. Het besluit tot aankoop door de gemeente van een doos potloden is geen besluit aangezien de gemeente hier een privaatrechtelijke rechtshandeling verricht (het kopen van een doos potloden is niet exclusief voorbehouden aan een bestuursorgaan). Het verlenen van een bouwvergunning door het college van burgemeester en wethouders levert wel een besluit op omdat dit een publiekrechtelijke rechtshandeling betreft.

Personen– en familierecht

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het personen- en familierecht. Mr. T. Harmankaya kan u als advocaat bijstaan in alle juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld:

 • Echtscheiding;
 • Echtscheidingsconvenanten;
 • Zaken betreffende minderjarigen, zoals: gezag, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing;
 • Alimentatiezaken;
 • Verevening pensioenaanspraken;
 • Erkenning/ontkenning vaderschap;
 • Bewind, mentorschap en curatele;
 • Boedelverdeling
 • Naamswijziging.
Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht regelt het recht met betrekking tot toelating, verblijf en uitzetting van vreemdelingen. Het is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Harmankaya Advocatuur heeft een deskundigheid op het gebied van adviseren en procederen in tal van vreemdelingrechtelijke kwesties, zoals.

 • Verblijfsvergunning aanvragen
 • Bezwaar/beroep tegen afwijzingen
 • Visum kort verblijf
 • Inreisverbod
 • ongewenstverklaring
Arbeidsrecht

Met de komst van de Wet werk en zekerheid is het arbeidsrecht volop in ontwikkeling. Ons team houdt deze ontwikkelingen nauwgezet bij en is in staat om u adequaat te adviseren. Het arbeidsrecht is een tak die de verhouding tussen werkgever en werknemer behandelt.

Wij richten ons zowel op werkgevers als werknemers. Als er een conflict ontstaat tussen beide partijen, staat Harmankaya Advocatuur u graag bij om ze op te lossen en – liever nog – te voorkomen. Hierbij is de inzet niet beperkt tot ontslagzaken bij de kantonrechter of het UWV en kunnen wij onder andere:

 • Arbeidsovereenkomsten opstellen en beoordelen
 • Geschillen over secundaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris, vakantiedagen, bonusregelingen, concurrentie- en relatiebedingen oplossen
 • Adviezen geven over deskundigenoordeel, re-integratie en
Insolventierecht
(Faillisementsrecht en wsnp)

Het faillissementsrecht omvat alle juridische acties die ondernomen kunnen worden indien een onderneming of particulier niet meer in staat is om schuldeisers te betalen. Het vraagt een snel en actief optreden, omdat het vaak kwesties betreffen van ‘alles of niets’.

Op zulke momenten heeft u betrouwbaar en praktisch juridisch advies nodig voorzien van alle relevante informatie en mogelijke oplossingen. Harmankaya Advocatuur beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van het faillissementsrecht en kan u op een betrokken en oplossingsgerichte wijze bijstaan.
Kwesties waarbij wij u graag helpen zijn onder andere:

 • Het indienen van een faillissementsaanvraag
 • Het voeren van verweer tegen een faillissementsaanvraag
 • Het aanvragen van surseance van betaling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Advisering over herstructurering en doorstartmogelijkheden
 • Hoger beroep afwijzing wsnp
 • Tussentijdse beëindiging wsnp
Ondernemings- en contractenrecht

Het ondernemingsrecht regelt het juridische doolhof waar u zich als ondernemer iedere dag doorheen worstelt. Als team bijten wij ons vast in alle voorkomende vraagstukken van ondernemers. Wij beschikken over de benodigde expertise om u de weg te wijzen in het ondernemingsrecht en hebben wij ervaring met onder andere:

 • Advisering ten aanzien van de ondernemingsvorm en begeleiding bij het opzetten van een onderneming
 • Het onderhandelen over en het opstellen en beoordelen van overeenkomst zoals aandeelhoudersovereenkomst, duurovereenkomst, geldleningsovereenkomst, koop- en verkoopovereenkomst, maatschapsovereenkomst, managementovereenkomst, overeenkomst van opdracht en vaststellingsovereenkomst
 • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Incasseren van vorderingen
Weet u niet onder welk recht uw juridisch probleem valt?