Klachtenregeling

Kantoorklachtregeling Harmankaya advocatuur

Het kantoor beschikt over een kantoorklachtregeling, hetgeen als bijlage is gehecht aan dit informatieblad. Deze kantoorklachtregeling is van toepassing op iedere aan Harmankaya Advocatuur verstrekte en aanvaarde opdracht. Deze regeling geeft u de mogelijkheid om een eventuele klacht met betrekking tot de dienstverlening van het kantoor of de hoogte van de declaratie kenbaar te maken.

Het kantoor zal in overleg met u proberen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. In ieder geval wordt u binnen één maand na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld omtrent het oordeel over de gegrondheid van uw klacht.

Mocht een klacht niet door middel van deze klachtregeling kunnen worden opgelost, dan heeft u het recht om uw klacht voor te leggen aan de Deken van Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag ofwel de Nederlandse rechter.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mr. T. Harmankaya is verzekerd tegen eventuele beroepsfouten bij Aon Nederland (Postbus 518, 3000 AM Rotterdam). De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheids-

verzekering van het kantoor wordt uitbetaald (maximaal EUR 500.000,- per aanspraak) met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of
namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens
verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en
de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van
de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een
klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht
kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de
afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere
overeenkomst van opdracht tussen Harmankaya Advocatuur en de
cliënt.
2. De advocaat, mr T. Harmankaya, draagt zorg voor klachtafhandeling
conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten
binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te
handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van
klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel
van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De
advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de
overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een
kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing
is op de dienstverlening.
2. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht via de
algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke
partij of instantie een klacht die na behandeling niet is
opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een
bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging
kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze
kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost
worden voorgelegd aan de rechtbank,

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan
wordt de klacht doorgeleid naar mr T. Harmankaya, die
daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in
kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en
degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting
te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot
een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de
klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken
na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen
mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over
de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is
geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de
gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van
aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de
klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is
geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd
nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van
de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige
afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op
de hoogte over eventueel contact en een mogelijke
oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de
afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het
klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de
afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter
voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van
procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de
aanbevelingen op het kantoor besproken en ter
besluitvorming voorgelegd.

Overig
Mr. T. Harmankaya is in Nederland als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova).
De contactgegevens van de Nova zijn:
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel: 070-335 35 35, Info@advocatenorde.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Adres: Waldorpstraat 371 2521 CJ Den Haag
Tel: 070-3097003
Fax: 070-8100203 Mail: t.harmankaya@harmankaya.nl
BTW-nr: NL8566.98.222B01
KVK-nr: 66789370