Algemene voorwaarden

Artikel 1: Terminologie
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Harmankaya Advocatuur opdracht geeft tot
het uitvoeren van de opdracht.
De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en
Harmankaya Advocatuur.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan
Harmankaya Advocatuur verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Opdrachten
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door
Harmankaya Advocatuur. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd,
behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Harmankaya Advocatuur, niet tot een
resultaatsverplichting. Harmankaya Advocatuur zal zich inspannen het door de opdrachtgever
gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
Harmankaya Advocatuur zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang
van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de
Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van
Advocaten.
Harmankaya Advocatuur handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een
redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de
opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Harmankaya
Advocatuur.
De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht
tijdig te verstrekken.
Het staat Harmankaya Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel
of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en
medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt
uitgesloten.
De opdrachtgever vrijwaart Harmankaya Advocatuur tegen vorderingen van derden, die stellen schade
te hebben geleden door of verband houdende met door Harmankaya Advocatuur ten behoeve van de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Zowel de opdrachtgever als Harmankaya Advocatuur is bevoegd de opdracht met onmiddellijke
ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een
onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.
Harmankaya Advocatuur is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van
stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid
noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Harmankaya Advocatuur zal voor
die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. Harmankaya
Advocatuur is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige
nadere dienstverlening verplicht.

Artikel 4: Honorarium en kosten
De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door
Harmankaya Advocatuur een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een
honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met Harmankaya Advocatuur gemaakte afspraken
een vooraf vast overeengekomen honorarium.
Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij
verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten. Harmankaya
Advocatuur is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
Daarenboven is de opdrachtgever aan Harmankaya Advocatuur een vergoeding verschuldigd wegens
de door Harmankaya Advocatuur gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Harmankaya
Advocatuur in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht,
deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.
Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Harmankaya Advocatuur ingeval van een
honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in
rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.
Naast voornoemd voorschot brengt Harmankaya Advocatuur periodiek, in beginsel één keer per
maand, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.
Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Harmankaya Advocatuur gerechtigd dit honorarium op
voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Harmankaya
Advocatuur gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in
rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen,
alvorens Harmankaya Advocatuur met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Artikel 5: Betaling
De opdrachtgever is gehouden de facturen van Harmankaya Advocatuur zonder aftrek, korting,
opschorting of verrekening te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, door middel van storting
op de aangegeven rekening, dan wel à contant aan de kantoorvestiging te Den Haag, mits het contant te
betalen bedrag de hoogte van € 5.000,– niet te boven gaat.
Harmankaya Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.
Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex
art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig
voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De
buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks
met een minimum van € 250,00.
Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Harmankaya Advocatuur alsdan
gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de
opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Harmankaya
Advocatuur voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend
binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door
Harmankaya Advocatur van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van
verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon
zijn, schriftelijk te zijn ingediend.
Harmankaya Advocatuur is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te
ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer
Derdengelden rekening.
De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Harmankaya
Advocatuur te betalen, teneinde te worden verrekend met door Harmankaya Advocatuur aan de
opdrachtgever verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Harmankaya Advocatuur voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot
het bedrag, waarop de door Harmankaya Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden
van voornoemde verzekering voor rekening van Harmankaya Advocatuur komt. Deze
aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de
Nederlandse Orde van Advocaten.
Harmankaya Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde
derden.

Artikel 7: Wijziging van algemene voorwaarden
Harmankaya Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van
een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de
gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Artikel 8: Archivering
Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Harmankaya Advocatuur gedurende
minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de
Rechtbank te Den Haag.